ارائه مشاوره تخصصی متناسب با وضعیت مراجعه کننده و نیز پیشنهاد بهترین روش درمان