انجام آزمایشات مورد نیاز برای بررسی کامل وضعیت بیمار